Onze Aanpak

Holistische manier van leren

Op Holland International School staat het leerproces van de leerlingen centraal. De school biedt hoogstaand onderwijs, een ‘rijke’ leeromgeving en voor de kinderen een unieke en persoonlijke leerervaring.

Als organisatie wil Holland International School zich altijd blijven ontwikkelen. De inhoud en de organisatie van ons onderwijs, de gebruikte middelen, de professionaliteit van het team en de inrichting/aankleding van het gebouw worden voortdurend onder de loep genomen, op zoek naar kansen voor verbetering waardoor de leerlingen zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Ons unieke leeraanbod heeft drie belangrijke pijlers:

IPC-onderwijs

IPC is een afkorting van International Primary Curriculum, dat zo’n 20 jaar geleden is ontwikkeld door onder andere Fieldwork Education in Londen. Het houdt praktisch in dat we in de klas werken aan de hand van interessante en inspirerende thema’s. Per week werken we 4 tot 6 uur aan de doelen van het IPC. Daarbij komen alle disciplines aan bod – van aardrijkskunde, biologie en kennis over de maatschappij tot rekenen en taal. Voorbeelden van thema’s zijn jong en oud, de missie naar Mars of globalisering.

Internationaal curriculum

Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 2000 scholen die werken met IPC. Ook in Nederland ontdekken steeds meer scholen het belang van een internationaal curriculum.

In het IPC staat doelgericht samenwerken centraal. Daarnaast vindt de HSL het belangrijk dat internationalisering is verweven in alle thema’s die aan bod komen. De onderwijskundige doelen waarop het IPC is ontwikkeld, zijn:

 • kennisdoelen (weten)
 • vaardigheidsdoelen (kunnen)
 • inzicht doelen (begrijpen)
 • persoonlijke doelen (onderzoek, respect, samenwerking, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, veerkracht, ethiek en communiceren)

Holland International School als pionier

De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft het IPC getoetst aan de Nederlandse kerndoelen. Door in 2010 wereldwijd als tweede school de accreditatie op Mastering Level voor het International Primary Curriculum binnen te halen speelt Holland International School ook een duidelijke rol in het internationale educatieve landschap.
 

21e-eeuwse vaardigheden

De kinderen groeien op in een complexe en dynamische, steeds meer gedigitaliseerde en globaliserende wereld. Informatie en opvattingen zijn overal en altijd op een interactieve wijze beschikbaar.

Op Holland International School wordt de kinderen onder begeleiding geleerd hoe zij op het internet verstandig, veilig en kritisch kunnen navigeren binnen het vakgebied Mediawijsheid, keuzes kunnen maken, informatie valideren en verbanden leggen, en zo kunnen deelnemen in de kennisontwikkeling.

Vaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de kennis- en netwerksamenleving. Voorbeelden daarvan zijn:

 • kritisch denken
 • creatief denken
 • probleemoplossend denken
 • informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • mediawijsheid
 • communiceren
 • samenwerken
 • sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
 • zelfregulering

In ons onderwijs koppelen we de komende jaren leerdoelen en werkvormen aan deze 21e-eeuwse vaardigheden.
 

Structureel Coöperatief Leren (SCL)

‘Samen leren door samen te werken’ is het motto van het coöperatief leren. Als kinderen werken in een groep, nemen ze op gelijkwaardige wijze deel aan een gezamenlijke taak en delen zij de verantwoordelijkheid voor wat ze samen leren.

Samen leren

Coöperatief leren gaat niet alleen over wat kinderen leren, maar ook over hoe ze leren. Samen met een of meerdere kinderen voert het kind een ‘leertaak’ uit met een gemeenschappelijk doel. Het volbrengen van de opdracht verlangt een gelijkwaardige inbreng van elk kind.

Klassenmanagement

Coöperatief leren bepaalt de structuur in de klas. Gedurende zes tot acht weken werken de kinderen in een vast team – dit is als het ware ‘de thuisbasis’ voor kinderen. In hun team werken de kinderen samen in tweetallen, met het hele team of aan een individuele taak. Om het samenwerken te stimuleren zet de leerkracht team- en klasbouwers in. Dit zijn activiteiten met het team of de hele klas die de onderlinge verhoudingen tussen kinderen verbeteren en goed houden.

De voordelen van Structureel Coöperatief Leren

Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen en de kinderen leren niet alleen met, maar ook van elkaar. Coöperatief leren bevordert de ontwikkeling van sociale vaardigheden en draagt bij aan een goede sfeer in de groep.