Wat gebeurt er op Holland International School?

Een serie blogs over hoe het is op Holland International School, over onze visie op onderwijs, hoe we uitblinken in het aanwakkeren van de liefde voor leren en hoe onze aanpak een gelukkige en veilige basis legt voor de persoonlijke en academische groei van onze leerlingen.

Cooperative learning bij Holland International School

15 juni 2023, juf Nanou Hartlieb (Cooperative learning coördinator)

Als je de Holland International School bezoekt, merk je meteen dat de leerlingen in teams werken en leren. Dit is natuurlijk een manier van samenwerken en is niet nieuw of uniek. Wat je niet meteen ziet, is dat ze gestructureerd in teams zitten. Elke student heeft zijn of haar eigen taak en verantwoordelijkheid binnen dat team en draagt daarmee bij aan een goed en solide klassenmanagement.

Thuis teams

De leerlingen zitten in teams van 4, die we het thuisteam noemen. Dit team zorgt voor een veilige thuisbasis voor uw kind. Na elke vakantie worden door de leerkracht nieuwe teams aangemaakt. In de teams doen we teambuilding activiteiten. Dit zijn activiteiten met het thuisteam om elkaar beter te leren kennen, elkaar te vertrouwen en te respecteren en te werken aan het vergroten van de "wil om samen te werken" en het creëren van een sterk lerend team. Het is prettiger voor uw kind om hulp te vragen en te bieden aan een teamgenoot die hij/zij goed kent en leuk vindt, dan aan iemand met wie uw kind minder affiniteit heeft. Aan het einde van de periode nemen teamgenoten afscheid door waardering naar elkaar uit te spreken.

Leren door te spelen

Als je de Holland International School bezoekt horen we ook vaak de vraag: spelen ze een spelletje? Waarom lopen deze leerlingen met hun hand omhoog door de klas? Gaat dit niet ten koste van de effectieve leertijd?

Vragen waar we bij HIS een eenduidig antwoord op kunnen geven: Deze studenten zijn betrokken bij een van de vele structuren die samenwerkend leren met zich meebrengt.

De StandUp HandUp PairUp zie je in alle groepen vanaf de kleuterschool tot en met groep 8. Op deze manier vinden kinderen een maatje om een antwoord mee te bespreken, iets uit te wisselen, een vraag te stellen of gewoon om een duo mee te vormen. Veel blije gezichten, ontroerende studenten en een actieve inzet van 100 procent, want iedereen doet actief mee. Er wordt veel geleerd in korte tijd.

Alle studenten zijn tegelijkertijd actief, er worden groeten en dankzeggingen gedaan. Sociale en communicatieve vaardigheden worden getraind en de studenten ontmoeten zo veel van hun klasgenoten in een prettige werksfeer. Deze activiteit kan ook zonder lesprogramma worden gedaan. Dan noemen we dit een class building activiteit. Dit is een activiteit zonder curriculum waar studenten elkaar ontmoeten en onderling goede relaties opbouwen om het groepsklimaat te verbeteren. Minimaal één keer per week plannen we een class building activiteit. Een van onze kernkwaliteiten is dat onze studenten op een coöperatieve, leuke en boeiende manier leren.

Gelijke kansen

Bij coöperatief leren krijgen alle leerlingen gelijke kansen. Ze hebben een gelijkwaardige deelname en zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de groepstaak.

In het IPC-onderdeel: Save the Rainforest, krijgen studenten bijvoorbeeld de opdracht om de bodemlagen van het regenwoud te onderzoeken. De leerlingen gaan eerst zelfstandig op onderzoek en keren dan terug naar hun team met de gevonden informatie. Dit delen ze via een RoundRobin waarin ze elk aan de beurt komen. Vervolgens maken ze met hun team een poster met de informatie van hen allemaal. De kinderen zijn van elkaar afhankelijk om een goede poster met de juiste informatie te maken.

De afkorting PIES klinkt erg verleidelijk, maar maakt in de praktijk het verschil tussen samenwerken en samenwerkend leren. Iedereen heeft gelijke participatie, individuele verantwoordelijkheid, positieve onderlinge afhankelijkheid en gelijktijdige actie.

Niemand krijgt de kans om mee te liften en iedereen krijgt ook de kans om zijn eigen kwaliteiten in te zetten en te benutten. Dit omdat ons hogere doel bij de Holland International School is om gelukkige, zelfverzekerde en competente leerlingen in staat te stellen om de beste versie van zichzelf te worden.

Lees meer over hoe HIS Cooperatief Leren toepast

Het IEYC en het IPC op Holland International School

08 mei 2023, juf Jolinda Groothedde (IPC-coördinator)

In de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het ontwikkelen van onderwijs- en leerpraktijken die spelenderwijs leren en de ontwikkeling van levensvaardigheden omvatten die essentieel zijn om in de 21e eeuw. Op Holland International School komt deze interesse tot uiting in de twee onderwijsbenaderingen: het International Primary Curriculum (IPC) en het International Early Years Curriculum (IEYC).

Het IPC is een uitgebreid, thematisch, creatief curriculum voor 5-11-jarigen, met een duidelijk leerproces en specifieke leerdoelen voor elk vak. Het is ontworpen om kinderen te helpen essentiële kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen, en om leerlingen kansen te bieden om te onderzoeken, ontdekken en leren door middel van onderzoek. De IPC moedigt een vakoverschrijdende aanpak aan, waarbij vakken als wetenschap, aardrijkskunde, geschiedenis en kunst worden geïntegreerd, en heeft tot doel levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit.

De IEYC daarentegen is een op spelen gebaseerd curriculum voor kinderen van 2-5 jaar oud. Het is ontworpen om de holistische ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen door hen mogelijkheden te bieden om spelenderwijs te ontdekken en te leren. De IEYC richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en kritisch denken, evenals het bevorderen van persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling.

Zowel het IPC als het IEYC worden ondersteund door onderzoek naar effectieve onderwijs- en leerpraktijken. Studies hebben aangetoond dat spelenderwijs leren een positieve invloed kan hebben op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en dat het de ontwikkeling van levensvaardigheden kan bevorderen. Evenzo heeft onderzoek aangetoond dat onderzoekend leren, dat de kern vormt van de IPC, kan leiden tot dieper leren en een beter begrip van sleutelconcepten.

Op Holland International School zijn zowel het IPC als het IEYC ontworpen om studenten te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken en hen tegelijkertijd voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Door spelenderwijs leren en onderzoekend leren op te nemen in haar curriculum, helpt de school een leeromgeving te creëren die boeiend, zinvol en relevant is voor het leven van de leerlingen.

Concluderend, de IPC en IEYC zijn twee benaderingen van onderwijs die zijn ontworpen om studenten te helpen essentiële kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen, en om levensvaardigheden en persoonlijke groei te bevorderen. Bij Holland International School worden deze benaderingen ondersteund door onderzoek en vormen ze een integraal onderdeel van de missie van de school om studenten te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken en veelzijdige, verantwoordelijke, geïnformeerde en betrokken wereldburgers te worden.

Lees meer over hoe HIS IPC en IEYC op school toepast

De kracht van spelen op de Holland International School

31 januari 2023, juf Ashley Bentley 

Wanneer je Holland International School bezoekt, valt direct op dat onze kinderen graag spelen! Al vele jaren benadrukken kinderpsychologen het belang van spelend leren voor opvoeders en ouders. Jean Piaget (1962) was een van de eerste psychologen die de invloed van spel op de cognitieve ontwikkeling van een kind bestudeerde.  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat spelervaringen kinderen helpen zich te ontwikkelen: fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel.  Zoals de dichteres Diane Ackerman zegt: "Spelen is de favoriete manier van leren van onze hersenen".  Spelen is goed voor je.    

Toen ik 20 jaar geleden begon les te geven, vonden veel ouders en schoolleiders het echter moeilijk te begrijpen hoe kinderen de doelen konden bereiken die van hen werden verwacht door gewoon de hele dag te 'spelen'.  De afgelopen tien jaar is er zeker een mentaliteitsverandering opgetreden, tot grote opluchting van Early Years medewerkers over de hele wereld! Het is essentieel om te begrijpen welke impact spelen heeft op jonge kinderen.  In wezen stelt het hen in staat te leren over de wereld om hen heen en deze te begrijpen.  Spel moedigt kinderen aan om hun eigen processen te creëren, manieren om de taken en 'opdrachten' die ze willen uitvoeren, zowel in de klas als thuis, uit te voeren.  Spelend leren van goede kwaliteit stelt kinderen in staat nieuwe vaardigheden te leren en hun eigen denken uit te dagen.  Het biedt talloze mogelijkheden om samen te werken; om nieuwe relaties te smeden, ideeën (en middelen) te delen, problemen op te lossen en te onderhandelen over argumenten. Op de Holland International School zijn dit enkele van de belangrijkste principes waarop wij onze school baseren.  

Op de HIS staat spel centraal in zowel de Nederlandse als de Engelse stroom. Het Nederlandse onderwijs staat bekend om de focus op spelend leren gedurende de eerste 2 tot 3 jaar van de basisschool.  Ook in het Engelse Early Years Curriculum staat het kind centraal en wordt zelfstandigheid aangemoedigd; wij laten kinderen hun eigen weg gaan in een speelse omgeving.  De leeromgeving binnen onze kleuter- en vroegschoolse afdeling is zo ontworpen dat leerlingen de kans krijgen om zowel ongestructureerd als gestructureerd te spelen.  In alle klaslokalen zijn doorlopende voorzieningen beschikbaar; dit zijn de basismiddelen waartoe de kinderen elke dag, gedurende het hele schooljaar, toegang hebben, ongeacht de IPC-eenheid die wordt gevolgd.  Deze voorspelbaarheid in het spel is geen zwak punt in het onderwijs, maar juist essentieel voor jonge kinderen; repetitief spel is gezond voor onze jongste leerlingen.  Het hebben van deze basismiddelen (zoals bouwstenen) bevordert het zelfvertrouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde van kinderen, omdat ze 'experts' worden in het navigeren door hun eigen omgeving.  Onze Early Years leerkrachten zijn bekwaam genoeg om kinderen hun eigen beslissingen te laten nemen tijdens het spelen, omdat dit hun gevoel van identiteit voedt.

Als de kinderen op de Holland International School van de kleuterklas naar de opvangklas of naar groep 1 gaan, krijgen ze zowel gestructureerd als ongestructureerd spel aangeboden.  De leerkrachten weten wanneer ze een stapje terug moeten doen en wanneer ze moeten ingrijpen om het spel te stimuleren en het leren te bevorderen.  Er worden uitbreidingen toegevoegd aan leerhoeken, die verdere uitdaging en verkenning mogelijk maken naarmate elk kind groeit.  De leerlingen blijven echter hun eigen keuzes maken en hun persoonlijke interesses nastreven, omdat wij geloven dat dit essentieel is.  De rol van volwassenen is cruciaal bij het modelleren van gesprekken en het ontwikkelen van taal in onze klassen.  Veel kinderen van de HIS spreken minstens twee talen.  Tijdens het buitenspelen of in de rollenspelen bootsen onze kinderen de rijke taal na die zij van volwassenen horen.   

Een van de unieke kenmerken van de kleuterschool en Early Years op de Holland International School is de prachtige omgeving in de wijk Bukit Timah in Singapore.  In 2005 voerden Burdette en Whittaker een onderzoek uit dat aantoonde dat buiten spelen de hersenen van een kind sneller ontwikkelt dan binnen spelen.  Binnen onze instelling is buitenspelen ook van groot belang, aangezien de kinderen elke dag verschillende mogelijkheden hebben om buiten te spelen met verschillende groepen of klassen.  Ze kunnen: rennen, klimmen, graven, balanceren, creëren, doen alsof en de omgeving verkennen. Ze hebben toegang tot zand, water en andere materialen om hun voeten vuil te maken. 

Psychologe Kay Redfield Jamison verklaarde: "Kinderen hebben de vrijheid en de tijd nodig om te spelen.  Spelen is geen luxe.  Spelen is een noodzaak."  

Bij HIS zijn we het daar helemaal mee eens.  Als u onze school in actie wilt zien en onze kinderen wilt zien spelen, maak danhiereen afspraak met Marc, onze schooldirecteur. 

___________________________________________________________________________________________

Erbij horen: Wat betekent dit op de Holland International School, Singapore?

28 november 2022, juf Ashley Bentley 

"Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het idee van 'erbij horen' en de rol die scholen kunnen spelen in het tot stand brengen hiervan voor kinderen. Sinds mijn verhuizing naar Singapore ben ik nog meer geïntrigeerd geraakt door wat dit betekent binnen een internationale schoolsetting, waar kinderen uit verschillende landen komen, met verschillende culturele identiteiten en vaak verhuizen. Wat betekent 'erbij horen' eigenlijk? Het is een term die we veel horen binnen de expatgemeenschap, omdat we bang zijn dat onze kinderen niet de diepe banden kunnen aanknopen die ze wel hadden toen ze in hun eigen land woonden.

Volgens het Cambridge woordenboek is erbij horen: "het gevoel gelukkig of comfortabel te zijn als deel van een bepaalde groep en goede relaties te hebben met de andere leden van de groep omdat ze je accepteren". Dit is een goed uitgangspunt voor jongeren, die het grootste deel van hun tijd op school doorbrengen. Het is van essentieel belang dat kinderen zich gelukkig en emotioneel op hun gemak voelen. Er is veel bewijs dat kinderen die gelukkig zijn en zich sociaal tevreden voelen, meer leren, zich goed gedragen en gemotiveerd zijn om te presteren. Wanneer zich moeilijkheden voordoen, kunnen kinderen die zich op hun gemak voelen in hun schoolomgeving daar beter mee omgaan, omdat erbij horen voor hen een beschermende factor vormt; het bouwt veerkracht op omdat er altijd anderen zijn op wie ze kunnen terugvallen voor steun.

In het Verenigd Koninkrijk had ik het geluk een school met meer dan 400 kinderen en 40 personeelsleden te helpen leiden.  Ik ging er prat op dat ik alles wist over elk kind, hun ouders, broers en zussen en vaak ook hun grootouders.  Als kerkschool was het gemeenschapsgevoel sterk en dat vormde ons ethos en alles wat we deden.  Toen ik dit jaar bij Holland International School kwam, was ik geloof ik op zoek naar datzelfde gevoel van verbondenheid; de behoefte om opnieuw deel uit te maken van een schoolgemeenschap waar, in de woorden van de beroemde sitcom 'Cheers', "everybody knows your name". Dit is zeker waar binnen onze school. De HIS is een thuis weg van huis voor haar leerlingen; een veilige ruimte waar zij zichzelf kunnen zijn omdat zij zich gewaardeerd en gesteund voelen. De positieve relaties tussen het personeel en de kinderen op het HIS zijn essentieel voor dit gevoel van veiligheid, evenals het kleine en gastvrije schoolterrein. Klein zijn is geen nadeel op de Holland International School, maar juist een van onze sterke punten. Wanneer leerlingen, personeel of ouders, zich bij de gemeenschap voegen worden ze snel geïntegreerd en welkom geheten. Als je door de school loopt, zie je in alle klassen vergelijkbare thema's die ons samenbrengen, maar er zijn ook verschillen tussen klassen en groepen. Hetzelfde maar toch anders zijn is essentieel in een internationale school; de kinderen weten dat ze tot dezelfde schoolgemeenschap behoren en toch kunnen ze hun identiteit en unieke karakter vieren binnen deze veilige ruimte.

Ik hou van het citaat van Brene Brown, een Amerikaanse onderzoeksprofessor. Zij zegt: "Zij die een sterk gevoel van liefde en verbondenheid hebben, hebben de moed om onvolmaakt te zijn". Dit is wat wij wensen voor de bijna 300 leerlingen van de Holland International School, dat zij risico's nemen bij het leren, nieuwe dingen proberen en vol vertrouwen naar hun volgende school gaan. Het International Primary Curriculum (IPC) dat op de HIS wordt aangeboden, stelt kinderen in staat deze risico's te nemen, zelfstandig te onderzoeken en te onderzoeken, maar wel met de steun van hun medeleerlingen en leerkrachten.  Tijdens vieringen zoals Sinterklaas of Kerstmis, of gewoon tijdens de vrijdagse samenkomsten, is het prachtig om te zien hoe de hele school samenkomt om zich te verbinden.  De kinderen zingen, lachen en juichen, vrij om zichzelf te zijn binnen de veiligheid van elke schoolbijeenkomst. 

Ouders maken natuurlijk een groot deel uit van onze schoolgemeenschap en de band tussen thuis en school is duidelijk zichtbaar. Onlangs verhuisde een van mijn leerlingen naar een ander land. De ouders van het kind huilden toen we afscheid van hem namen, de andere kinderen in de klas waren zichtbaar van streek toen het moment van vertrek aanbrak; ze omhelsden hem zoals broers en zussen elkaar omhelzen. Hoewel dit voor ons allen een zeer droevige tijd was, gaf het mij ook het gevoel dat wij iets heel bijzonders hadden gecreëerd. Toen dit kind Singapore verliet, was het alsof een lid van onze familie wegging, omdat hij bij onze klas hoorde.  Op de Holland International School worden diepe banden gesmeed. 

Tot slot, wat betekent "erbij horen" voor de leerlingen van de Holland International School in Singapore? Voor mij betekent het: een gevoel van gemeenschap; diep verbonden zijn met anderen (medeleerlingen en personeel); begrepen worden als individu; gezien, gewaardeerd en gerespecteerd worden."  

Als u een kijkje wilt komen nemen in onze boutique school, neem danhiercontact op met onze administratie om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding met Marc, de schooldirecteur.